Regulamin

Regulamin. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadna część niniejszego regulaminu nie może być powielana w żadnej formie ani w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszym dokumencie, bez uprzedniej pisemnej zgody Definitive Technology, LLC.

1. Akceptacja regulaminu poprzez korzystanie

Uzyskując dostęp do tej strony internetowe („Witryny”), wyrażasz zgodę na wszystkie warunki, postanowienia i uwagi zawarte lub wymienione w niniejszych „Warunkach użytkowania”. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami użytkowania, nie korzystaj z tej Witryny. Treść i inne materiały (łącznie „materiały”) dostępne na tej Witrynie są własnością firmy Definitive Technology („Definitive Technology”) lub jej podmiotów stowarzyszonych. Definitive Technology zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszych warunków użytkowania od czasu do czasu według własnego uznania. Okresowo sprawdzaj warunki użytkowania pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z tej witryny po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w Regulaminie oznacza akceptację tych zmian. W przypadku naruszenia niniejszych warunków użytkowania firma Definitive Technology zastrzega sobie prawo do skorzystania ze wszystkich dostępnych środków prawnych w przypadku takich naruszeń.

2. Korzystanie z Witryny

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszystkie materiały dostępne w tej Witrynie są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, znakami usługowymi, patentami, tajemnicami handlowymi lub innymi prawami własności oraz że wszelkie nieuprawnione użycie materiałów może naruszać takie prawa. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie, żaden materiał nie może być kopiowany, powielany, rozpowszechniany, publikowany, modyfikowany, pobierany, wyświetlany, publikowany lub przesyłany, w całości lub w części, w dowolnej formie lub w jakikolwiek sposób, w tym, ale nie wyłącznie, elektroniczne, mechaniczne, poprzez kserowanie, nagrywanie lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Definitive Technology. Jakiekolwiek użycie materiałów na jakiejkolwiek innej stronie internetowej, serwerze lub w środowisku sieci komputerowej w jakimkolwiek celu jest wyraźnie zabronione. W przypadku naruszenia niniejszych warunków użytkowania upoważnienie do korzystania z tej Witryny wygasa automatycznie.

3. Korzystanie z oprogramowania

W przypadku pobierania oprogramowania z tej Witryny („Oprogramowanie”) korzystanie z Oprogramowania podlega warunkom licencyjnym zawartym w Umowie licencyjnej oprogramowania dołączonej do Oprogramowania lub dostarczanej w inny sposób. Nie możesz pobierać ani instalować oprogramowania, dopóki nie przeczytasz i nie zaakceptujesz warunków umowy licencyjnej oprogramowania.

4. Zastrzeżone prawa rządu USA

Materiały na tej stronie są opatrzone oznaczeniem „PRAWA ZASTRZEŻONE”. Wykorzystywanie, powielanie lub ujawnianie przez rząd podlega ograniczeniom określonym w obowiązujących przepisach ustawowych i wykonawczych. Wykorzystanie materiałów przez rząd stanowi potwierdzenie praw własności firmy Definitive Technology do nich.

5. Ogólne wyłączenie odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności

Mimo że firma Definitive Technology starała się podać dokładne informacje na tej stronie, firma Definitive Technology nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność informacji lub materiałów; ani Definitive Technology nie gwarantuje, że informacje lub materiały są aktualne; że Witryna będzie dostępna w dowolnym momencie lub miejscu; że wszelkie wady lub błędy zostaną poprawione; lub że materiały są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Korzystasz z tej Witryny na własne ryzyko. Definitive Technology może zmienić wymienione materiały lub produkty w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Wzmianka o produktach lub usługach, które nie należą do Definitive Technology, służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi poparcia ani rekomendacji. Odpowiadasz za ochronę informacji o koncie, w tym związanych z nim haseł.

WSZYSTKIE INFORMACJE I MATERIAŁY DOSTARCZONE NA TEJ WITRYNIE SĄ PREZENTOWANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”, ZE WSZYSTKIMI WADAMI I BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, ŻADNYCH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI HANDLOWYCH ORAZ NIENARUSZENIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA DEFINITIVE TECHNOLOGY ANI JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, DOSTAWCY ANI WYKONAWCY STRON TRZECICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, UTRACONYCH ZYSKÓW LUB ZWROTÓW, REKOMENDACJI, UTRATA LUB USZKODZENIE DANYCH WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚĆ KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY LUB JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW DEFINITIVE TECHNOLOGY LUB SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z WYKORZYSTANIA LUB ZWIĄZANYCH Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W NINIEJSZEJ WITRYNIE). PONIEWAŻ NIEKTÓRE JURYSDYKCJE ZABRONIAJĄ WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

6. Komunikacja użytkownika

Wszelka komunikacja przesyłana lub publikowana w tej Witrynie oraz wszelkie dane, obrazy, dźwięki, tekst i inne zawarte w niej materiały („Komunikacja użytkownika”) będą uważane za niepoufne i nie zastrzeżone. Firma Definitive Technology nie będzie mieć żadnych zobowiązań w związku z taką komunikacją z użytkownikiem; a poprzez publikowanie lub przesyłanie Komunikacji użytkownika na tej Witrynie: (i) zgadzasz się, że Definitive Technology i wyznaczone osoby mogą ujawniać, reprodukować, wyświetlać, wykonywać, adaptować, modyfikować, dystrybuować, rozpowszechniać i w inny sposób wykorzystywać taką komunikację użytkownika w dowolnej formie, w dowolnym miejscu i do dowolnego celu oraz (ii) gwarantują i oświadczają, że publiczne publikowanie i korzystanie z Komunikacji użytkownika przez Definitive Technology nie będzie naruszać ani ograniczać praw stron trzecich. Zabronione jest publikowanie lub przekazywanie jakichkolwiek nielegalnych informacji, gróźb, treści zniesławiających, obscenicznych, skandalicznych, pornograficznych lub jakichkolwiek innych materiałów na tej Witrynie, które mogłyby pociągać za sobą odpowiedzialność cywilną lub karną na mocy prawa.

7. Usuwanie treści i zaprzestanie świadczenia usługi poprzez Upoważnienie do korzystania z witryny

Definitive Technology zastrzega sobie prawo do usuwania treści lub zaprzestania świadczenia usług dostępnych w tej Witrynie za powiadomieniem lub bez niego. Definitive Technology zastrzega sobie również prawo do wycofania zgody na korzystanie z jakichkolwiek usług w tej Witrynie; w celu usunięcia hasła, jeśli istnieje; i aby usunąć jedno lub więcej powiązanych kont; z dowolnego powodu lub bez powodu, natychmiast i w dowolnym momencie.

8. Linki do witryn stron trzecich

Ta strona internetowa może zawierać linki do witryn stron trzecich. Dostęp do dowolnej innej witryny internetowej połączonej z tą witryną odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Definitive Technology nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub wiarygodność jakichkolwiek informacji, materiałów, danych, opinii, porad lub oświadczeń złożonych na tych stronach, ani też na temat produktów znalezionych na tych stronach, ani też jakichkolwiek wyników wyszukiwania, które mogą być uzyskane z ich użycia. Definitive Technology udostępnia te linki jedynie dla wygody, a ich włączenie nie oznacza poparcia.

9. Odszkodowanie

Na prośbę Definitive Technology, zgadzasz się na obronę, odszkodowanie oraz nieszkodzenie firmie Definitive Technology i jej spółek zależnych, stowarzyszonych, pracowników, urzędników i dyrektorów przed wszelkimi zobowiązaniami, roszczeniami i wydatkami, w tym opłatami adwokata, które wynikają z niewłaściwego korzystania z tej Witryny. Definitive Technology zastrzega sobie prawo, na własny koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli nad wszelkimi sprawami, które w innym przypadku podlegałyby Twojemu odszkodowaniu, i zgadzasz się współpracować z Definitive Technology w zakresie zapewniania wszelkiej dostępnej ochrony.

10. Międzynarodowe

Definitive Technology nie gwarantuje, że materiały na tej stronie są odpowiednie lub dostępne do użytku w lokalizacjach poza Stanami Zjednoczonymi. Nie możesz używać, eksportować ani reeksportować materiałów w tej Witrynie ani ich kopii lub adaptacji z naruszeniem wszelkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych, w tym między innymi przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do tej Witryny z lokalizacji poza Stanami Zjednoczonymi, robisz to z własnej inicjatywy i jesteś odpowiedzialny za zgodność z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

11. Wybór prawa i forum

Niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu stanu Kalifornia i zgodnie z nim powinny być interpretowane, nie wprowadzając w życie żadnych zasad kolizji przepisów. Wyraźnie zgadzasz się, że wyłączna jurysdykcja w przypadku wszelkich roszczeń lub działań wynikających z niniejszych Warunków użytkowania lub związanych z niniejszymi Warunkami użytkowania lub korzystania z tej Witryny będzie składana wyłącznie w sądach okręgowych lub federalnych w hrabstwie San Diego w stanie Kalifornia, a ponadto użytkownik wyraża zgodę i poddaje się osobistej jurysdykcji takich sądów w celu rozstrzygnięcia wszelkich takich roszczeń lub działań.

12. Postanowienia ogólne

O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość umowy między Tobą a Definitive Technology w odniesieniu do korzystania z tej Witryny i zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne komunikaty i propozycje (ustne, pisemne lub elektroniczne) między Tobą a Definitive Technology w odniesieniu do korzystania z tej Witryny. Możesz również podlegać dodatkowym warunkom, które mogą obowiązywać, gdy korzystasz z treści, oprogramowania lub usług dostarczanych przez zewnętrznych dostawców tej Witryny. Niewykonanie lub wyegzekwowanie przez Definitive Technology jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Warunków użytkowania nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną przez sąd właściwej jurysdykcji, ta część będzie interpretowana w sposób zgodny z obowiązującym prawem, aby odzwierciedlać, tak blisko jak to możliwe, pierwotne zamiary Definitive Technology oraz pozostałe aspekty pozostają w pełnej mocy i skutku. Zgadzasz się, że wszelkie roszczenia lub powództwa wynikające z lub związane z korzystaniem z tej witryny muszą zostać zgłoszone w ciągu jednego (1) roku po powstaniu takiego roszczenia lub przyczyny, w przeciwnym razie sprawa zostanie przedawniona. Możemy zmienić niniejsze warunki w dowolnym momencie i czasie, aktualizując ten post.

Dodatkowa pomoc. Jeśli nie rozumiesz któregokolwiek z powyższych warunków lub masz pytania lub uwagi, zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta.